Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Chiều 12/01, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã huyện tổ chức tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Uông Minh Long, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Ban đại diện chủ trì Hội nghị.
NHCS (1)

Năm 2022, Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã chỉ đạo Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện bám sát Kế hoạch của Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố, chỉ đạo của UBND huyện, Nghị quyết của Ban Đại diện Hội đồng quản trị, phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, các tổ chức chính trị – xã hội, tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thực hiện hiệu quả , tập trung về nguồn vốn và giải ngân kịp thời các chương trình cho vay theo kế hoạch tăng trưởng năm 2022. Đồng thời, tập trung củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, kết hợp với chính quyền địa phương giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh, góp phần vào mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định an ninh trật tự, xây dựng nông thôn kiểu mẫu của huyện.

Tổng kế hoạch nguồn vốn 555,5 tỷ đồng, tăng so với đầu năm là  hơn 84 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 18,4%. Tổng dư nợ đạt 553,5 tỷ đồng, tăng 18,4%. Tập trung đôn đốc thu hồi và xử lý tốt nợ đến hạn, nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ Tiết kiệm và Vay vốn cũng như công tác cho vay và hiệu quả sử dụng vốn vay; đôn đốc thu hồi nợ quá hạn và lãi tồn đọng; phối hợp và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giao dịch xã. Dư nợ ủy thác qua các tổ chức Hội là 550,6 tỷ đồng, tăng hơn 63,9 tỷ đồng so với đầu năm, thông qua 435 Tổ Tiết kiệm và Vay vốn với 17.141 hộ dư nợ. Bên cạnh đó, đã tập trung nguồn vốn để cho vay giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống với số tiền là hơn 158 tỷ đồng cho 7.907 khách hàng vay vốn. Vốn tín dụng chính sách đã góp phần hỗ trợ kịp thời vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm ổn định cho 537 lao động, giúp trên 214 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng mới và cải tạo được 2.671 công trình nước sạch và công trình vệ sinh môi trường ở khu vực nông thôn và giúp 1.461 các hộ là hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo có điều kiện tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Uông Minh Long, Phó Chủ tịch UBND huyện ghi nhận và đánh giá cao những kết quả công tác nhất là những nỗ lực, cố gắng của các xã có chuyển biến tích cực trong việc giảm tỷ lệ nợ quá hạn, đặc biệt những đóng góp của đội ngũ cán bộ, nhân viên Phòng Giao dịch NHCSXH huyện trong công tác tham mưu, triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao, đóng góp quan trọng hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội huyện.

Để tiếp tục phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, các nhiệm vụ công tác năm 2023, đồng chí đề nghị thành viên Ban Đại diện theo chức năng, nhiệm vụ được phân công nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao. Tích cực huy động các nguồn vốn,  nâng cao chất lượng tín dụng; phối hợp với các hội đoàn thể cơ sở thực hiện rà soát, đôn đốc các khoản nợ đến hạn, quá hạn nhằm thu hồi vốn để giải quyết kịp thời đến các hộ đang có nhu cầu vay vốn để sản xuất, kinh doanh và thực hiện các chương trình an sinh xã hội; phối hợp với các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho vay vốn học sinh, sinh viên; các chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, chương trình OCOP, vay gói hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; Chỉ đạo Tổ tiết kiệm vay vốn và Hội đoàn thể thường xuyên rà soát các đối tượng thụ hưởng có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn để thực hiện cho vay nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn kịp thời./.

Phòng VH&TT – Cổng thông tin điện tử huyện Thủy Nguyên (http://www.haiphong.gov.vn:8888/Portal/Detail.aspx?Organization=HTN&MenuID=1862&ContentID=234651)

Các tin khác liên quan