Văn bản của Hội đồng quản trị

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
Nghị quyết Đại hội XII 28/01/2016 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ngày 28 tháng 1 năm 2016
17/HĐQT-BKS 04/03/2015 Về Chương trình kiểm tra giám sát năm 2015 của HĐQT, Ban đại diện HĐQT các cấp và Ban kiểm soát NHCSXH
13/HĐQT-BKS 26/02/2014 Về chương trình kiểm tra giám sát năm 2014 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội
1196/QĐ-TTg 19/07/2013 Về điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên
26/GUQ-HĐQT 31/05/2013 Uỷ quyền về việc ký văn bản của Ban Kiểm soát NHCSXH
15/QĐ-HĐQT 05/03/2013 Về việc Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn
11/HĐQT-BKS 21/02/2013 Về chương trình kiểm tra giám sát năm 2013
01/HĐQT-BKS 31/01/2012 Chương trình kiểm tra giám sát năm 2012 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội
15/QĐ-HĐQT 27/01/2011 Ban hành Quy định xử lý nợ bị rủi ro trong hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội
49/HĐQT-BKS 10/06/2010 Về việc thực hiện công tác kiểm tra giám sát của Ban đại diện Hội đồng quản trị
15/QĐ-HĐQT 07/01/2008 Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Công nghệ thông tin Ngân hàng Chính sách xã hội
218/NHCS-HĐQT 04/10/2005 Về việc chuẩn bị nguồn lực cho việc thực hiện kế hoạch tín dụng năm 2006 và khắc phục hậu quả cơn bão số 7
242/QĐ-HĐQT 26/08/2004 Về việc công nhận mẫu biểu trưng Logo của Ngân hàng Chính sách xã hội
229/QĐ-HĐQT 27/07/2004 Về việc thành lập Trang tin điện tử – Website Ngân hàng Chính sách xã hội
783/QĐ-HĐQT 27/07/2003 Về việc Ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn
162/QĐ-HĐQT 17/04/2003 Về việc Ban hành quy chế hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp
161/QĐ-HĐQT 17/04/2003 Về việc Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội
159/QĐ-HĐQT 08/04/2003 Về việc Ban hành quy chế làm việc của Ban chuyên gia tư vấn Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội