Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội quận Kiến An tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác vay vốn tại cơ sở

Chiều ngày 27/4, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội quận, tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ hội, đoàn thể nhận ủy thác cấp phường, cán bộ ban giảm nghèo phường, tổ trưởng tổ dân phố và Ban quản lý Tổ Tiết kiệm và vay vốn phường Lãm Hà.

Quang cảnh Hội nghị tập huấn
Quang cảnh Hội nghị tập huấn

 

Tại Hội nghị, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội quận Kiến An đã triển khai các nội dung: Giới thiệu các chương trình tín dụng đang thực hiện tại Ngân hàng Chính sách xã hội; giải pháp tăng cường vai trò của ban giảm nghèo phường trong hoạt động tín dụng chính sách; giải pháp tăng cường vai trò của tổ trưởng tổ dân phố trong hoạt động tín dụng chính sách; giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động ủy thác cho vay đối với tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác cấp phường; giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn nghiệp vụ, ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn; phương thức ủy thác cho vay thông qua các tổ chức chính trị – xã hội; công tác quản lý, kiểm tra giám sát nguồn vốn thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn; giải đáp một số vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện công tác vay vốn tại cơ sở.

IMG_1651055739049_1651126399298-23d1d73a9897433282696a8f58ce0024

Ngoài ra, thực hiện Nghị quyết số 11 ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được tập huấn về triển khai thực hiện 03 chương trình cho vay để giúp người dân trên địa bàn kịp thời tiếp cận nguồn vốn sớm vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Theo đó, 03 chương trình cho vay bao gồm: Chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm duy trì và mở rộng việc làm; Chương trình cho vay để thuê, mua nhà ở xã hội, xây mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà ở; Chương trình cho vay đối với học sinh, sinh viên để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến.

Thông qua lớp tập huấn giúp cán bộ hội, đoàn thể nhận ủy thác cấp phường, cán bộ ban giảm nghèo phường, tổ trưởng tổ dân phố và Ban quản lý Tổ Tiết kiệm và vay vốn phường Lãm Hà, nắm bắt được nội dung các chương trình tín dụng chính sách đang triển khai trên địa bàn; nâng cao kỹ năng quản lý cho ban giảm nghèo phường, tổ dân phố, hội, đoàn thể nhận ủy thác phường và Ban quản lý Tổ Tiết kiệm và vay vốn về nghiệp vụ Ngân hàng Chính sách xã hội. Đồng thời giúp cho việc ghi chép, sắp xếp hồ sơ khoa học, đầy đủ, quản lý các nguồn vốn vay đúng mục đích, đúng đối tượng thụ hưởng theo chương trình, sử dụng nguồn vốn ủy thác có hiệu quả góp phần vào việc thực hiện tốt công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương./.

 

Thúy Duân (https://kienan.haiphong.gov.vn/Tin-tuc—Su-kien/Phong-giao-dich-Ngan-hang-chinh-sach-xa-hoi-quan-to-chuc-tap-huan-boi-duong-nghiep-vu-ky-nang-cong-tac-vay-von-tai-co-so-91024.html)

Các tin khác liên quan