Ngân hàng chính sách xã hội quận Hồng Bàng: Triển khai thực hiện cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ/CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội quận Hồng Bàng đã chủ động tham mưu cho UBND quận, Ban Đại diện Hội đồng quản trị quận chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các phường, các ban ngành liên quan tăng cường phổ biến, tuyên truyền chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết 11/NQ-CP để các cấp, các ngành và nhân dân nắm được; đồng thời thực hiện rà soát để các đối tượng thuộc diện thụ hưởng, đủ điều kiện vay vốn, có nhu cầu được vay vốn thuận lợi, nhanh chóng, kịp thời.

Đ/c Đỗ Việt Hưng- Uỷ viên BTV Quận uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận, Trưởng Ban đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội quận chủ trì họp triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ
Đ/c Đỗ Việt Hưng- Uỷ viên BTV Quận uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận, Trưởng Ban đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội quận chủ trì họp triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ

 

Chính sách cho vay Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội theo Nghị quyết số 11/ NQ-CP của Chính phủ bao gồm các chính sách cho vay ưu đãi cụ thể như sau:

– Chương trình cho vay Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo Quy định tại Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ, trong đó chú trọng đến việc cho vay các đối tượng là người lao động từ các khu công nghiệp vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 quay trở về địa phương sinh sống và có nhu cầu vay vốn đển sản xuất kinh doanh, duy trì việc làm, ổn định cuộc sống. Theo chương trình này, mức cho vay tối đa đối với 1 lao động là 100 triệu đồng, thời hạn cho vay tối đa 10 năm. Lãi suất cho vay 7,92%/ năm

– Chương trình cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, xây mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP; Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ. Theo chương trình này, mức cho vay tối đa 500 triệu đồng, thời gian cho vay tối đa 25 năm, lãi suất cho vay hiện tại 4,8%/ năm.

– Chương trình cho vay đối với Học sinh các cấp, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua máy vi tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến. Việc cho vay để trang trải chi phí học tập thực hiện theo Quyết định 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Đối với cho vay để mua máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến: mức cho vay tối đa 10 triệu đồng/ 1 học sinh, sinh viên; thời gian cho vay tối đa 36 tháng; lãi suất cho vay 1,2%/ năm.

– Chương trình cho vay đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập, phải ngừng hoạt động ít nhất 01 tháng theo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19: Mức cho vay: tối đa 80 triệu đồng/ lớp giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục; tối đa 200 triệu đồng/ trường mầm non dân lập, tư thục, tiểu học tư thục. Lãi suất cho vay 3,3%/ năm. Thời hạn cho vay tối đa 36 tháng.

– Hỗ trợ lãi suất cho vay 2%/năm trong 02 năm 2022-2023 đối với các khoản vay có lãi suất 6%/năm và được Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân trong năm 2022-2023.

Ngân hàng Chính sách xã hội quận phối hợp với Uỷ ban nhân dân phường Thượng Lý triển khai chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết 11/NQ-CP
Ngân hàng Chính sách xã hội quận phối hợp với Uỷ ban nhân dân phường Thượng Lý triển khai chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết 11/NQ-CP

 

Căn cứ Quyết định giao chỉ tiêu thực hiện Cho vay các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thành phố. Phòng giao dịch NHCSXH quận Hồng Bàng đã khẩn trương tham mưu cho Trưởng Bai Đại diện Hôi đồng quản trị NHCSXH quận giao chỉ tiêu Kế hoạch tín dụng cho UBND các phường thực hiện. Tổng chỉ tiêu nguồn vốn cho vay 7.900 triệu đồng. Trong đó: Chương trình cho vay giải quyết việc làm 3.000 triệu đồng, chương trình cho vay học sinh sinh viên mua máy vi tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến 200 triệu đồng; chương trình cho vay Nhà ở xã hội theo Nghị định 100/NĐ-CP  là 3.000 triệu đồng.

Đến ngày 30/4/ 2022, Phòng giao dịch NHCSXH quận Hồng Bàng đã thực hiện giải ngân 51 món vay với số tiền 3.030 triệu đồng. Trong đó có 48 món vay giải quyết việc làm cho người lao động với số tiền 3.000 triệu đồng; 03 món vay cho vay mua máy vi tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến là 30 triệu đồng.

Để thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ , Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội quận Hồng Bàng đề nghị Uỷ ban nhân dân các phường, các Hội đoàn thể nhận ủy thác và các ban ngành liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, tiếp tục truyền tải nguồn vốn tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP đảm bảo các đối tượng thuộc diện thụ hưởng, đủ điều kiện vay vốn, có nhu cầu vay vốn, được vay vốn kịp thời, thuận tiện, nhanh chóng, giúp người dân có vốn phục hồi sản xuất kinh doanh, cải thiện đời sống sau ảnh hưởng của dịch Covid-19, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn quận.

Nguồn: https://hongbang.haiphong.gov.vn/Tin-tuc-su-kien-trang-chu/Ngan-hang-chinh-sach-xa-hoi-quan-Hong-Bang–Trien-khai-thuc-hien-cho-vay-theo-Nghi-quyet–so-11NQ-CP-cua-Chinh-phu-92384.html

Các tin khác liên quan