Ngân hàng Chính sách xã hội quận Ngô Quyền: Triển khai rà soát nhu cầu vốn thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển KT – XH theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính Phủ

Để góp phần đưa nền kinh tế sớm vượt qua khó khăn, không lỡ nhịp với tiến trình phục hồi kinh tế, Chính phủ thống nhất chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương tập trung triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội. Theo đó, ngày 30-1-2022, Chính Phủ ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc Hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình.

Một buổi giao dịch của Ngân hàng CSXH quận Ngô Quyền tại phường Đằng Giang.
Một buổi giao dịch của Ngân hàng CSXH quận Ngô Quyền tại phường Đằng Giang.

 Theo Nghị quyết, NHCSXH được giao triển khai thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi trong 2 năm (2022-2023), cụ thể: Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội cho công nhân, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội; cho vay đối với học sinh các cấp, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua sắm máy vi tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập; cho vay đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập phải ngừng hoạt động; tiếp tục triển khai cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho người lao động.

Để thực hiện kịp thời và hiệu quả chính sách hỗ trợ người dân nhất là người lao động, người nghèo và người bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Cocid-19 vượt qua khó khăn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và đời sống của người dân. Thời gian qua, hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã sớm chuẩn bị và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính Phủ.

Theo đó, Ngân hàng CSXH quận Ngô Quyền đã kịp thời tham mưu cho UBND quận, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH quận sớm ban hành văn bản chỉ đạo số 25/BĐD ngày 14/02/2022 về việc tổng hợp nhu cầu vay vốn tín dụng chính sách thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP; chỉ đạo đến các cơ quan, phòng, ban liên quan và UBND các phường phối hợp chặt chẽ với Phòng giao dịch NHCSXH quận trong việc tổ chức tuyên truyền các chính sách tín dụng ưu đãi của Chính Phủ theo Nghị quyết số 11/NQ-CP; rà soát đối tượng, xác định nhu cầu vay vốn và tổng hợp nhu cầu vay vốn từ Tổ dân phố làm cơ sở để tổ chức giải ngân nhanh chóng, kịp thời, đúng đối tượng khi được giao vốn

. Đồng thời, đơn vị cũng đề nghị các tổ chức chính trị – xã hội nhận ủy thác cấp quận chỉ đạo các tổ chức chính trị – xã hội nhận ủy thác cấp phường tăng cường công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính Phủ để nhân dân biết và tổ chức thực hiện; phát huy vai trò giám sát quá trình thực hiện, đảm bảo chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, công khai, minh bạch, tránh lợi dụng, trục lợi chính sách.

Ngọc Hà (Báo An ninh Hải Phòng – http://anhp.vn/ngan-hang-chinh-sach-xa-hoi-quan-ngo-quyen-trien-khai-ra-soat-nhu-cau-von-thuc-hien-chuong-trinh-phuc-hoi-va-phat-trien-kt–xh-theo-nghi-quyet-so-11nq-cp-cua-chinh-phu-d46467.html)

Các tin khác liên quan