Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội quận Kiến An : Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 11 của Chính phủ nhằm góp phần đảm bảo an sinh xã hội

Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng sâu sắc tới kinh tế và đời sống của người dân.Trong bối cảnh ấy, ngày 30/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết 11 về Chương trình phục hồi và phát triển Kinh tế – Xã hội và triển khai Nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình. Tại quận, Nghị quyết số 11 đã được triển khai kịp thời, đáp ứng nhu cầu của người dân trên địa bàn quận.

Trước đó, năm 2021, cũng trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68 ngày 1/7/2021về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, được Ngân hành Chính sách xã hội chủ động phối hợp triển khai kịp thời cho vay đối với người sử dụng lao động trả lương cho người lao động khi ngừng việc và sau khi phục hồi sản xuất.

Nghị quyết 11 của Chính phủ được ban hành mở rộng các đối tượng, các chương trình cho vay. Theo Nghị quyết, Ngân hàng Chính sách xã hội được giao triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi trong 2 năm (2022 – 2023) bao gồm: Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; Cho vay cá nhân, hộ gia đình mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; Xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội; Cho vay đối với học sinh, sinh viên thiết bị học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập; Cho vay đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập phải ngừng hoạt động ít nhất 1 tháng theo yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19.

f1c2a699d1c51f9b46d4

Nhằm triển khai thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội quận đã tham mưu Ủy ban nhân dân quận rà soát kế hoạch nguồn vốn giải ngân trong 02 năm 2022, 2023. Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội quận chỉ đạo Ủy ban nhân dân các phường triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách năm 2022; rà soát nhu cầu vốn vay các chương trình. Thông qua rà soát để triển khai cho vay bảo đảm hỗ trợ kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác dễ dàng tiếp cận; bảo đảm tính khả thi của chính sách, sử dụng hiệu quả nguồn lực của Nhà nước.

Đồng thời, Ngân hàng chính sách xã hội quận đã làm tốt công tác tuyên truyền về chính sách tín dụng ưu đãi góp phần phục hồi và phát triển KT-XH đến các cấp, các ngành và nhân dân biết, tổ chức thực hiện và giám sát thông qua nhiều hình thức như: qua hệ thống phát thanh, cổng thông tin điện tử quận, niêm yết nội dung Nghị quyết tại các điểm giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội quận, tuyên truyền trực tiếp cho người dân khi tới các điểm giao dịch… Phòng cũng bố trí nhân viên sẵn sàng giải đáp, tư vấn mọi thắc mắc của người dân liên quan tới các chương trình cho vay theo Nghị quyết số 11 để người dân nắm rõ.

Mặc dù trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát mạnh, số ca mắc không ngừng tăng cao, nhưng 2 tháng đầu năm 2022, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội quận vẫn duy trì tốt các điểm giao dịch tại 10/10 phường. Thống kê đến hết tháng 2, doanh số cho vay các chương trình tại Ngân hàng Chính sách xã hội quận đạt 2,5 tỷ đồng. Qua đó kịp thời giúp các hộ có nguồn vốn để phát triển sản xuất, vượt qua đại dịch COVID-19, đảm bảo an sinh xã hội./.

Thúy Duân (Cổng thông tin điện tử quận Kiến An – https://kienan.haiphong.gov.vn/Tin-tuc—Su-kien/Phong-giao-dich-Ngan-hang-Chinh-sach-xa-hoi-quan–Trien-khai-thuc-hien-hieu-qua-Nghi-quyet-so-11-cua-Chinh-phu-nham-gop-phan-dam-bao-an-sinh-xa-hoi-86768.html)

Các tin khác liên quan