Thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ

Báo cáo thường niên

Đặc san Ngân hàng Chính sách xã hội

Báo cáo thường niên 2022

Báo cáo thường niên 2021

Báo cáo thường niên 2020

Báo cáo thường niên 2019

Báo cáo thường niên 2018

Báo cáo thường niên 2017

Báo cáo thường niên 2016

Báo cáo thường niên 2015

Báo cáo thường niên 2014

Báo cáo thường niên 2013

Báo cáo thường niên 2012

Báo cáo thường niên 2011

Báo cáo thường niên 2010

Báo cáo thường niên 2009

Báo cáo thường niên 2008

Báo cáo thường niên 2007