Văn hoá doanh nghiệp

Văn hoá doanh nghiệp là toàn bộ các giá trị của doanh nghiệp được gây dựng trong suốt quá trình ra đời, tồn tại và phát triển của doanh nghiệp trở thành các giá trị, các quan niệm, tập quán, truyền thống mang bản sắc riêng thông qua toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp, chi phối nếp làm việc, nếp sống, nếp nghĩ, 2 tình cảm, hành vi, quan hệ ứng xử của mọi thành viên trong nội bộ doanh nghiệp cũng như với khách hàng và cộng đồng xã hội.

Văn hoá doanh nghiệp là hệ thống các giá trị, niềm tin của đội ngũ cán bộ nhân viên từ vị trí cao nhất đến vị trí thấp nhất trong doanh nghiệp hướng tới CHÂN- THIỆN- MỸ thông qua nhận thức và hành động của mỗi con người tạo nên bản sắc riêng của doanh nghiệp. Các yếu tố cơ bản cấu thành văn hóa doanh nghiệp gồm

Sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi của doanh nghiệp.

Sứ mệnh của doanh nghiệp: Xác định các mục đích, những lý do doanh nghiệp đó ra đời và phát triển. Sứ mệnh của doanh nghiệp chính là bản tuyên ngôn, nó chứng minh tính hữu
ích và các ý nghĩa sự tồn tại của doanh nghiệp đó đối với xã hội.

Tầm nhìn của doanh nghiệp: Là một hình ảnh, tiêu chuẩn, hình tượng trong tương lai; là những điều doanh nghiệp muốn đi tới đâu, đạt tới hoặc trở thành.

Giá trị cốt lõi của doanh nghiệp: Là các nguyên tắc, nguyên lý nền tảng và bền vững của doanh nghiệp. Giá trị có thể đo bằng tiền hay điều mà doanh nghiệp cho là quan trọng.
Ở khía cạnh hai cho biết rằng doanh nghiệp cần phải làm gì đem lại lợi ích cho người khác, những giá trị này sẽ là nền tảng định hướng cho văn hóa của doanh nghiệp.

Triết lý hoạt động và khẩu hiệu hành động của doanh nghiệp

Triết lý hoạt động: Là lý tưởng, tôn chỉ, phương châm hành động cơ bản để doanh nghiệp đạt được hiệu quả trong hoạt động và góp phần quan trọng để đạt được tầm nhìn
và sứ mệnh. - Khẩu hiệu hành động: Là hình thức dễ nhập tâm, ngắn gọn, súc tích, dễ nhớ và là cách diễn đạt ngắn gọn nhất của triết lý hoạt động. Khẩu hiệu thường
được sử dụng với các ngôn từ đơn giản nên để hiểu được ý nghĩa tiềm ẩn của chúng, cần có liên hệ với bản tuyên bố sứ mệnh của doanh nghiệp.

Đạo đức nghề nghiệp của cán bộ

Là những quan điểm, quy tắc và chuẩn mực hành vi đạo đức xã hội đòi hỏi phải tuân theo trong hoạt động nghề nghiệp, có tính đặc trưng của nghề nghiệp. Đạo đức nghề
nghiệp là đạo đức xã hội được thể hiện một cách đặc thù, cụ thể trong các hoạt động nghề nghiệp. Với tính cách là một dạng của đạo đức xã hội, nó có quan hệ chặt chẽ
với đạo đức cá nhân và thể hiện thông qua đạo đức cá nhân.

Văn hoá ứng xử của cán bộ

Thể hiện qua khả năng ứng xử và xử lý các mối quan hệ, nhanh nhạy, quyết đoán, khôn ngoan, có trách nhiệm. Các biểu hiện của văn hóa ứng xử trong doanh nghiệp: Văn hóa
ứng xử của cấp trên đối với cấp dưới, văn hóa ứng 3 xử của cấp dưới với cấp trên, văn hóa ứng xử giữa các đồng nghiệp, văn hóa ứng xử với công việc.

Các yếu tố cơ bản khác

Các biểu tượng và biểu hiện bề ngoài như: Nghi lễ, hoạt động đoàn thể, trang phục, biểu tượng, giai thoại, ngôn ngữ…