Gửi tiền tiết kiệm tại Ngân hàng chính sách xã hội là chung tay giảm nghèo