Thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ

Ngân hàng chính sách xã hội - Đoàn kết chung tay hướng về người nghèo

Phòng giao dịch

Chọn phòng giao dịch Quận/ Huyện

Số điểm giao dịch tại xã/phường/thị trấn 218/ Tổng số 224 Xã/phường/thị trấn

Địa chỉ: 96 Lê Lợi - Phường Gia Viên - Quận Ngô Quyền
Điện thoại: 0225.3623.005
Hotline:

STT Điểm giao dịch Ngày giao dịch Thời gian giao dịch Giao dịch tại xã Giao dịch tại Ngân hàng Ngày hiệu lực
1 Máy Chai 22 8h00-11h30 01/01/2017
2 Lương Khánh Thiện 18 8h00-11h30 01/01/2017
3 Đông Khê 17 8h00-11h30 01/01/2017
4 Cầu Đất 14 8h00-11h30 01/01/2017
5 Gia Viên 16 8h00-11h30 01/01/2017
6 Đằng Giang 18 8h00-11h30 01/01/2017
7 Máy Tơ 14 13h30-16h00 01/01/2017
8 Vạn Mỹ 10 8h00-11h30 01/01/2017
9 Cầu Tre 06 8h00-11h30 01/01/2017
10 Lê Lợi 13 8h00-11h30 01/01/2017
11 Lạch Tray 20 8h00-11h30 01/01/2017
12 Đồng Quốc Bình 08 8h00-11h30 01/01/2017
13 Lạc Viên 12 8h00 - 11h30 01/01/2017

Điểm giao dịch số 1

Điểm giao dịch Máy Chai

Ngày giao dịch 22

Thời gian giao dịch 8h00-11h30

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 2

Điểm giao dịch Lương Khánh Thiện

Ngày giao dịch 18

Thời gian giao dịch 8h00-11h30

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 3

Điểm giao dịch Đông Khê

Ngày giao dịch 17

Thời gian giao dịch 8h00-11h30

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 4

Điểm giao dịch Cầu Đất

Ngày giao dịch 14

Thời gian giao dịch 8h00-11h30

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 5

Điểm giao dịch Gia Viên

Ngày giao dịch 16

Thời gian giao dịch 8h00-11h30

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 6

Điểm giao dịch Đằng Giang

Ngày giao dịch 18

Thời gian giao dịch 8h00-11h30

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 7

Điểm giao dịch Máy Tơ

Ngày giao dịch 14

Thời gian giao dịch 13h30-16h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 8

Điểm giao dịch Vạn Mỹ

Ngày giao dịch 10

Thời gian giao dịch 8h00-11h30

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 9

Điểm giao dịch Cầu Tre

Ngày giao dịch 06

Thời gian giao dịch 8h00-11h30

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 10

Điểm giao dịch Lê Lợi

Ngày giao dịch 13

Thời gian giao dịch 8h00-11h30

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 11

Điểm giao dịch Lạch Tray

Ngày giao dịch 20

Thời gian giao dịch 8h00-11h30

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 12

Điểm giao dịch Đồng Quốc Bình

Ngày giao dịch 08

Thời gian giao dịch 8h00-11h30

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 13

Điểm giao dịch Lạc Viên

Ngày giao dịch 12

Thời gian giao dịch 8h00 - 11h30

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Địa chỉ: Số 55 đường Nguyễn Mẫn - Phường Nam Sơn - quận Kiến An - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3791.845
Hotline:

STT Điểm giao dịch Ngày giao dịch Thời gian giao dịch Giao dịch tại xã Giao dịch tại Ngân hàng Ngày hiệu lực
1 Tràng Minh 19 8h00-11h00 01/01/2017
2 Lãm Hà 16 8h00-11h00 01/01/2017
3 Quán Trữ 21 8h00-11h00 01/01/2017
4 Ngọc Sơn 17 8h00-11h00 01/01/2017
5 Trần Thành Ngọ 13 8h00-11h00 01/01/2017
6 Phù Liễn 15 8h00-11h00 01/01/2017
7 Bắc Sơn 11 8h00-11h00 01/01/2017
8 Đồng Hòa 23 8h00-11h00 01/01/2017
9 Nam Sơn 07 8h00-11h00 01/01/2017
10 Văn Đẩu 09 8h00-11h30 01/01/2017

Điểm giao dịch số 1

Điểm giao dịch Tràng Minh

Ngày giao dịch 19

Thời gian giao dịch 8h00-11h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 2

Điểm giao dịch Lãm Hà

Ngày giao dịch 16

Thời gian giao dịch 8h00-11h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 3

Điểm giao dịch Quán Trữ

Ngày giao dịch 21

Thời gian giao dịch 8h00-11h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 4

Điểm giao dịch Ngọc Sơn

Ngày giao dịch 17

Thời gian giao dịch 8h00-11h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 5

Điểm giao dịch Trần Thành Ngọ

Ngày giao dịch 13

Thời gian giao dịch 8h00-11h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 6

Điểm giao dịch Phù Liễn

Ngày giao dịch 15

Thời gian giao dịch 8h00-11h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 7

Điểm giao dịch Bắc Sơn

Ngày giao dịch 11

Thời gian giao dịch 8h00-11h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 8

Điểm giao dịch Đồng Hòa

Ngày giao dịch 23

Thời gian giao dịch 8h00-11h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 9

Điểm giao dịch Nam Sơn

Ngày giao dịch 07

Thời gian giao dịch 8h00-11h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 10

Điểm giao dịch Văn Đẩu

Ngày giao dịch 09

Thời gian giao dịch 8h00-11h30

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Địa chỉ: Thôn Vân Tra, xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3671.406

STT Điểm giao dịch Ngày giao dịch Thời gian giao dịch Giao dịch tại xã Giao dịch tại Ngân hàng Ngày hiệu lực
1 Hồng Phong 14 8h00-11h30 01/01/2017
2 Lê Thiện 16 8h00-11h30 01/01/2017
3 Đại Bản 24 8h00-11h30 01/01/2017
4 An Hồng 12 8h00-11h30 01/01/2017
5 An Hòa 14 8h00-11h30 01/01/2017
6 An Hưng 16 8h00-11h30 01/01/2017
7 Tân Tiến 18 8h00-11h30 01/01/2017
8 Bắc Sơn 18 8h00-11h30 01/01/2017
9 Nam Sơn 12 8h00-11h30 01/01/2017
10 Quốc Tuấn 05 8h00-11h30 01/01/2017
11 Đồng Thái 10 8h00-11h30 01/01/2017
12 Hồng Thái 07 8h00-11h30 01/01/2017
13 Lê Lợi 22 8h00-11h30 01/01/2017
14 Đặng Cương 05 8h00-11h30 01/01/2017
15 An Đồng 10 8h00-11h30 01/01/2017
16 Thị Trấn An Dương 07 8h00-11h30 01/01/2017
17 Phòng giao dịch An Dương 20/01/2023

Điểm giao dịch số 1

Điểm giao dịch Hồng Phong

Ngày giao dịch 14

Thời gian giao dịch 8h00-11h30

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 2

Điểm giao dịch Lê Thiện

Ngày giao dịch 16

Thời gian giao dịch 8h00-11h30

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 3

Điểm giao dịch Đại Bản

Ngày giao dịch 24

Thời gian giao dịch 8h00-11h30

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 4

Điểm giao dịch An Hồng

Ngày giao dịch 12

Thời gian giao dịch 8h00-11h30

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 5

Điểm giao dịch An Hòa

Ngày giao dịch 14

Thời gian giao dịch 8h00-11h30

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 6

Điểm giao dịch An Hưng

Ngày giao dịch 16

Thời gian giao dịch 8h00-11h30

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 7

Điểm giao dịch Tân Tiến

Ngày giao dịch 18

Thời gian giao dịch 8h00-11h30

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 8

Điểm giao dịch Bắc Sơn

Ngày giao dịch 18

Thời gian giao dịch 8h00-11h30

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 9

Điểm giao dịch Nam Sơn

Ngày giao dịch 12

Thời gian giao dịch 8h00-11h30

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 10

Điểm giao dịch Quốc Tuấn

Ngày giao dịch 05

Thời gian giao dịch 8h00-11h30

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 11

Điểm giao dịch Đồng Thái

Ngày giao dịch 10

Thời gian giao dịch 8h00-11h30

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 12

Điểm giao dịch Hồng Thái

Ngày giao dịch 07

Thời gian giao dịch 8h00-11h30

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 13

Điểm giao dịch Lê Lợi

Ngày giao dịch 22

Thời gian giao dịch 8h00-11h30

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 14

Điểm giao dịch Đặng Cương

Ngày giao dịch 05

Thời gian giao dịch 8h00-11h30

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 15

Điểm giao dịch An Đồng

Ngày giao dịch 10

Thời gian giao dịch 8h00-11h30

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 16

Điểm giao dịch Thị Trấn An Dương

Ngày giao dịch 07

Thời gian giao dịch 8h00-11h30

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 17

Điểm giao dịch Phòng giao dịch An Dương

Ngày giao dịch

Thời gian giao dịch

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 20/01/2023

Địa chỉ: Thôn 05, xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3776.122

STT Điểm giao dịch Ngày giao dịch Thời gian giao dịch Giao dịch tại xã Giao dịch tại Ngân hàng Ngày hiệu lực
1 Lưu Kỳ 09 8h00-11h00 01/01/2017
2 Lập Lễ 23 8h00-11h30 01/01/2017
3 Phả Lễ 23 8h00-11h30 01/01/2017
4 Phục Lễ 25 8h00-11h30 01/01/2017
5 Tam Hưng 25 8h00-11h30 01/01/2017
6 Minh Đức 23 8h00-11h00 01/01/2017
7 Ngũ Lão 14 8h00-11h30 01/01/2017
8 Thủy Triều 18 8h00-11h30 01/01/2017
9 Trung Hà 25 8h00-11h00 01/01/2017
10 An Sơn 19 8h00-11h30 01/01/2017
11 Phù Ninh 18 8h00-11h00 01/01/2017
12 Lại Xuân 19 8h00-11h30 01/01/2017
13 Kỳ Sơn 17 8h00-11h30 01/01/2017
14 Hợp Thành 15 8h00-11h30 01/01/2017
15 Quảng Thanh 17 8h00-11h30 01/01/2017
16 Chính Mỹ 17 8h00-11h30 01/01/2017
17 Cao Nhân 15 8h00-11h00 01/01/2017
18 An Lư 21 8h00-11h30 01/01/2017
19 Thủy Đường 21 8h00-11h30 01/01/2017
20 Gia Đức 07 8h00-11h00 01/01/2017
21 Gia Minh 07 8h00-11h00 01/01/2017
22 Liên Khê 09 8h00-11h30 01/01/2017
23 Minh Tân 07 8h00-11h30 01/01/2017
24 Lưu Kiếm 09 8h00-11h30 01/01/2017
25 Hòa Bình 14 8h00-11h30 01/01/2017
26 Dương Quan 11 8h00-11h00 01/01/2017
27 Lâm Động 13 8h00-11h00 01/01/2017
28 Hoàng Động 13 8h00-11h00 01/01/2017
29 Thủy Sơn 18 8h00-11h00 01/01/2017
30 Thiên Hương 19 8h00-11h00 01/01/2017
31 Kiền Bái 21 8h00-11h00 01/01/2017
32 Đông Sơn 14 8h00-11h00 01/01/2017
33 Kênh Giang 11 8h00-11h30 01/01/2017
34 Mỹ Đồng 15 8h00-11h30 01/01/2017
35 Hoa Động 13 8h00-11h30 01/01/2017
36 Núi Đèo 07 8h00-11h30 01/01/2017
37 Tân Dương 11 8h00-11h30 01/01/2017

Điểm giao dịch số 1

Điểm giao dịch Lưu Kỳ

Ngày giao dịch 09

Thời gian giao dịch 8h00-11h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 2

Điểm giao dịch Lập Lễ

Ngày giao dịch 23

Thời gian giao dịch 8h00-11h30

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 3

Điểm giao dịch Phả Lễ

Ngày giao dịch 23

Thời gian giao dịch 8h00-11h30

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 4

Điểm giao dịch Phục Lễ

Ngày giao dịch 25

Thời gian giao dịch 8h00-11h30

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 5

Điểm giao dịch Tam Hưng

Ngày giao dịch 25

Thời gian giao dịch 8h00-11h30

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 6

Điểm giao dịch Minh Đức

Ngày giao dịch 23

Thời gian giao dịch 8h00-11h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 7

Điểm giao dịch Ngũ Lão

Ngày giao dịch 14

Thời gian giao dịch 8h00-11h30

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 8

Điểm giao dịch Thủy Triều

Ngày giao dịch 18

Thời gian giao dịch 8h00-11h30

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 9

Điểm giao dịch Trung Hà

Ngày giao dịch 25

Thời gian giao dịch 8h00-11h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 10

Điểm giao dịch An Sơn

Ngày giao dịch 19

Thời gian giao dịch 8h00-11h30

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 11

Điểm giao dịch Phù Ninh

Ngày giao dịch 18

Thời gian giao dịch 8h00-11h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 12

Điểm giao dịch Lại Xuân

Ngày giao dịch 19

Thời gian giao dịch 8h00-11h30

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 13

Điểm giao dịch Kỳ Sơn

Ngày giao dịch 17

Thời gian giao dịch 8h00-11h30

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 14

Điểm giao dịch Hợp Thành

Ngày giao dịch 15

Thời gian giao dịch 8h00-11h30

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 15

Điểm giao dịch Quảng Thanh

Ngày giao dịch 17

Thời gian giao dịch 8h00-11h30

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 16

Điểm giao dịch Chính Mỹ

Ngày giao dịch 17

Thời gian giao dịch 8h00-11h30

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 17

Điểm giao dịch Cao Nhân

Ngày giao dịch 15

Thời gian giao dịch 8h00-11h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 18

Điểm giao dịch An Lư

Ngày giao dịch 21

Thời gian giao dịch 8h00-11h30

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 19

Điểm giao dịch Thủy Đường

Ngày giao dịch 21

Thời gian giao dịch 8h00-11h30

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 20

Điểm giao dịch Gia Đức

Ngày giao dịch 07

Thời gian giao dịch 8h00-11h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 21

Điểm giao dịch Gia Minh

Ngày giao dịch 07

Thời gian giao dịch 8h00-11h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 22

Điểm giao dịch Liên Khê

Ngày giao dịch 09

Thời gian giao dịch 8h00-11h30

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 23

Điểm giao dịch Minh Tân

Ngày giao dịch 07

Thời gian giao dịch 8h00-11h30

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 24

Điểm giao dịch Lưu Kiếm

Ngày giao dịch 09

Thời gian giao dịch 8h00-11h30

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 25

Điểm giao dịch Hòa Bình

Ngày giao dịch 14

Thời gian giao dịch 8h00-11h30

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 26

Điểm giao dịch Dương Quan

Ngày giao dịch 11

Thời gian giao dịch 8h00-11h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 27

Điểm giao dịch Lâm Động

Ngày giao dịch 13

Thời gian giao dịch 8h00-11h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 28

Điểm giao dịch Hoàng Động

Ngày giao dịch 13

Thời gian giao dịch 8h00-11h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 29

Điểm giao dịch Thủy Sơn

Ngày giao dịch 18

Thời gian giao dịch 8h00-11h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 30

Điểm giao dịch Thiên Hương

Ngày giao dịch 19

Thời gian giao dịch 8h00-11h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 31

Điểm giao dịch Kiền Bái

Ngày giao dịch 21

Thời gian giao dịch 8h00-11h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 32

Điểm giao dịch Đông Sơn

Ngày giao dịch 14

Thời gian giao dịch 8h00-11h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 33

Điểm giao dịch Kênh Giang

Ngày giao dịch 11

Thời gian giao dịch 8h00-11h30

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 34

Điểm giao dịch Mỹ Đồng

Ngày giao dịch 15

Thời gian giao dịch 8h00-11h30

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 35

Điểm giao dịch Hoa Động

Ngày giao dịch 13

Thời gian giao dịch 8h00-11h30

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 36

Điểm giao dịch Núi Đèo

Ngày giao dịch 07

Thời gian giao dịch 8h00-11h30

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 37

Điểm giao dịch Tân Dương

Ngày giao dịch 11

Thời gian giao dịch 8h00-11h30

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Địa chỉ: Số 04 Cẩm Xuân - Thị Trấn Núi Đôi - Huyện Kiến Thụy - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3881.522

STT Điểm giao dịch Ngày giao dịch Thời gian giao dịch Giao dịch tại xã Giao dịch tại Ngân hàng Ngày hiệu lực
1 Du Lễ 22 8h00-11h00 01/01/2017
2 Tú Sơn 24 8h00-11h30 01/01/2017
3 Đoàn Xá 15 8h00-11h00 01/01/2017
4 Đại Hợp 23 8h00-11h30 01/01/2017
5 Thanh Sơn 14 8h00-11h00 01/01/2017
6 Thụy Hương 20 8h00-11h00 01/01/2017
7 Hữu Bằng 07 8h00-11h00
8 Thuận Thiên 08 8h00-11h00 01/01/2017
9 Ngũ Phúc 19 8h00-11h00 01/01/2017
10 Kiến Quốc 17 8h00-11h00 01/01/2017
11 Tân Phong 11 8h00-11h30 01/01/2017
12 Tân Trào 18 8h00-11h00 01/01/2017
13 Đại Hà 13 8h00-11h00 01/01/2017
14 Ngũ Đoan 16 8h00-11h00 01/01/2017
15 Thị Trấn 10 8h00-11h00 01/01/2017
16 Minh Tân 09 8h00-11h00 01/01/2017
17 Đại Đồng 06 8h00-11h00 01/01/2017
18 Đông Phương 05 8h00-11h00 01/01/2017

Điểm giao dịch số 1

Điểm giao dịch Du Lễ

Ngày giao dịch 22

Thời gian giao dịch 8h00-11h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 2

Điểm giao dịch Tú Sơn

Ngày giao dịch 24

Thời gian giao dịch 8h00-11h30

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 3

Điểm giao dịch Đoàn Xá

Ngày giao dịch 15

Thời gian giao dịch 8h00-11h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 4

Điểm giao dịch Đại Hợp

Ngày giao dịch 23

Thời gian giao dịch 8h00-11h30

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 5

Điểm giao dịch Thanh Sơn

Ngày giao dịch 14

Thời gian giao dịch 8h00-11h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 6

Điểm giao dịch Thụy Hương

Ngày giao dịch 20

Thời gian giao dịch 8h00-11h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 7

Điểm giao dịch Hữu Bằng

Ngày giao dịch 07

Thời gian giao dịch 8h00-11h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực

Điểm giao dịch số 8

Điểm giao dịch Thuận Thiên

Ngày giao dịch 08

Thời gian giao dịch 8h00-11h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 9

Điểm giao dịch Ngũ Phúc

Ngày giao dịch 19

Thời gian giao dịch 8h00-11h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 10

Điểm giao dịch Kiến Quốc

Ngày giao dịch 17

Thời gian giao dịch 8h00-11h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 11

Điểm giao dịch Tân Phong

Ngày giao dịch 11

Thời gian giao dịch 8h00-11h30

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 12

Điểm giao dịch Tân Trào

Ngày giao dịch 18

Thời gian giao dịch 8h00-11h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 13

Điểm giao dịch Đại Hà

Ngày giao dịch 13

Thời gian giao dịch 8h00-11h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 14

Điểm giao dịch Ngũ Đoan

Ngày giao dịch 16

Thời gian giao dịch 8h00-11h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 15

Điểm giao dịch Thị Trấn

Ngày giao dịch 10

Thời gian giao dịch 8h00-11h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 16

Điểm giao dịch Minh Tân

Ngày giao dịch 09

Thời gian giao dịch 8h00-11h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 17

Điểm giao dịch Đại Đồng

Ngày giao dịch 06

Thời gian giao dịch 8h00-11h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 18

Điểm giao dịch Đông Phương

Ngày giao dịch 05

Thời gian giao dịch 8h00-11h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Địa chỉ: Khu II thị trấn Tiên Lãng - Thành phố Hải Phòng
Điện thoại: 0225.683.591

STT Điểm giao dịch Ngày giao dịch Thời gian giao dịch Giao dịch tại xã Giao dịch tại Ngân hàng Ngày hiệu lực
1 Vinh Quang 06 8h00-12h00 01/01/2017
2 Hùng Thắng 22 8h00-12h00 01/01/2017
3 Tiên Hưng 22 8h00-12h00 01/01/2017
4 Đông Hưng 14 8h00-12h00 01/01/2017
5 Nam Hưng 14 8h00-12h00 01/01/2017
6 Bắc Hưng 12 8h00-12h00 01/01/2017
7 Tiên Minh 10 8h00-12h00 01/01/2017
8 Tiên Thắng 16 8h00-12h00 01/01/2017
9 Toàn Thắng 06 8h00-12h00 01/01/2017
10 Quang Phục 16 8h00-12h00 01/01/2017
11 Bạch Đằng 10 8h00-12h00 01/01/2017
12 Đoàn Lập 25 8h00-12h00 01/01/2017
13 Kiến Thiết 18 8h00-12h00 01/01/2107
14 Cấp Tiến 18 8h00-12h00 01/01/2017
15 Khởi Nghĩa 20 8h00-12h00 01/01/2017
16 Tiên Thanh 08 8h00-12h00 01/01/2017
17 Thị Trấn Tiên Lãng 08 8h00-12h00 01/01/2017
18 Quyết Tiến 20 8h00-12h00 01/01/2017
19 Tiên Tiến 04 8h00-12h00 01/01/2017
20 Tự Cường 24 8h00-12h00 01/01/2017
21 Tiên Cường 24 8h00-12h00 01/01/2017
22 Đại Thắng 04 8h00-12h00 01/01/2017
23 Tây Hưng 12 8h00-12h00 01/01/2017

Điểm giao dịch số 1

Điểm giao dịch Vinh Quang

Ngày giao dịch 06

Thời gian giao dịch 8h00-12h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 2

Điểm giao dịch Hùng Thắng

Ngày giao dịch 22

Thời gian giao dịch 8h00-12h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 3

Điểm giao dịch Tiên Hưng

Ngày giao dịch 22

Thời gian giao dịch 8h00-12h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 4

Điểm giao dịch Đông Hưng

Ngày giao dịch 14

Thời gian giao dịch 8h00-12h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 5

Điểm giao dịch Nam Hưng

Ngày giao dịch 14

Thời gian giao dịch 8h00-12h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 6

Điểm giao dịch Bắc Hưng

Ngày giao dịch 12

Thời gian giao dịch 8h00-12h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 7

Điểm giao dịch Tiên Minh

Ngày giao dịch 10

Thời gian giao dịch 8h00-12h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 8

Điểm giao dịch Tiên Thắng

Ngày giao dịch 16

Thời gian giao dịch 8h00-12h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 9

Điểm giao dịch Toàn Thắng

Ngày giao dịch 06

Thời gian giao dịch 8h00-12h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 10

Điểm giao dịch Quang Phục

Ngày giao dịch 16

Thời gian giao dịch 8h00-12h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 11

Điểm giao dịch Bạch Đằng

Ngày giao dịch 10

Thời gian giao dịch 8h00-12h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 12

Điểm giao dịch Đoàn Lập

Ngày giao dịch 25

Thời gian giao dịch 8h00-12h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 13

Điểm giao dịch Kiến Thiết

Ngày giao dịch 18

Thời gian giao dịch 8h00-12h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2107

Điểm giao dịch số 14

Điểm giao dịch Cấp Tiến

Ngày giao dịch 18

Thời gian giao dịch 8h00-12h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 15

Điểm giao dịch Khởi Nghĩa

Ngày giao dịch 20

Thời gian giao dịch 8h00-12h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 16

Điểm giao dịch Tiên Thanh

Ngày giao dịch 08

Thời gian giao dịch 8h00-12h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 17

Điểm giao dịch Thị Trấn Tiên Lãng

Ngày giao dịch 08

Thời gian giao dịch 8h00-12h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 18

Điểm giao dịch Quyết Tiến

Ngày giao dịch 20

Thời gian giao dịch 8h00-12h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 19

Điểm giao dịch Tiên Tiến

Ngày giao dịch 04

Thời gian giao dịch 8h00-12h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 20

Điểm giao dịch Tự Cường

Ngày giao dịch 24

Thời gian giao dịch 8h00-12h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 21

Điểm giao dịch Tiên Cường

Ngày giao dịch 24

Thời gian giao dịch 8h00-12h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 22

Điểm giao dịch Đại Thắng

Ngày giao dịch 04

Thời gian giao dịch 8h00-12h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 23

Điểm giao dịch Tây Hưng

Ngày giao dịch 12

Thời gian giao dịch 8h00-12h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Địa chỉ: Khu dân cư Tiền Hải- Thị Trấn Vĩnh Bảo - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3885.879

STT Điểm giao dịch Ngày giao dịch Thời gian giao dịch Giao dịch tại xã Giao dịch tại Ngân hàng Ngày hiệu lực
1 Trung Lập 22 8h00-12h00 01/01/2017
2 Tân Liên 09 8h00-12h00 01/01/2017
3 Hưng Nhân 16 8h00-12h00 01/01/2017
4 Tiền Phong 12 8h00-12h00 01/01/2017
5 Cổ Am 06 8h00-12h00 01/01/2017
6 Vĩnh Tiến 06 8h00-12h00 01/01/2017
7 Thanh Lương 14 8h00-12h00 01/01/2017
8 Dũng Tiến 18 8h00-12h00 01/01/2017
9 Thắng Thủy 22 8h00-12h00 01/01/2017
10 Vĩnh Long 22 8h00-12h00 01/01/2017
11 Trấn Dương 06 8h00-12h00 01/01/2017
12 Nhân Hòa 12 8h00-12h00 01/01/2017
13 Tam Đa 16 8h00-12h00 01/01/2017
14 Liên Am 10 8h00-12h00 01/01/2017
15 Tân Hưng 09 8h00-12h00 01/01/2017
16 Vĩnh An 18 8h00-12h00 01/01/2017
17 Lý Học 10 8h00-12h00 01/01/2017
18 Việt Tiến 18 8h00-12h00 01/01/2017
19 Giang Biên 14 8h00-12h00 01/01/2017
20 Hòa Bình 08 8h00-12h00 01/01/2017
21 Cao Minh 08 8h00-12h00 01/01/2017
22 Đồng Minh 16 8h00-12h00 01/01/2017
23 Hùng Tiến 20 8h00-12h00 01/01/2017
24 Vĩnh Phong 12 8h00-12h00 01/01/2017
25 Tam Cường 08 8h00-12h00 01/01/2017
26 Hiệp Hòa 20 8h00-12h00 01/01/2017
27 Vinh Quang 10 8h00-12h00 01/01/2017
28 An Hòa 20 8h00-12h00 01/01/2017
29 Cộng Hiền 14 8h00-12h00 01/01/2017
30 Thị Trấn Vĩnh Bảo 09 8h00-12h00 01/01/2017

Điểm giao dịch số 1

Điểm giao dịch Trung Lập

Ngày giao dịch 22

Thời gian giao dịch 8h00-12h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 2

Điểm giao dịch Tân Liên

Ngày giao dịch 09

Thời gian giao dịch 8h00-12h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 3

Điểm giao dịch Hưng Nhân

Ngày giao dịch 16

Thời gian giao dịch 8h00-12h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 4

Điểm giao dịch Tiền Phong

Ngày giao dịch 12

Thời gian giao dịch 8h00-12h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 5

Điểm giao dịch Cổ Am

Ngày giao dịch 06

Thời gian giao dịch 8h00-12h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 6

Điểm giao dịch Vĩnh Tiến

Ngày giao dịch 06

Thời gian giao dịch 8h00-12h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 7

Điểm giao dịch Thanh Lương

Ngày giao dịch 14

Thời gian giao dịch 8h00-12h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 8

Điểm giao dịch Dũng Tiến

Ngày giao dịch 18

Thời gian giao dịch 8h00-12h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 9

Điểm giao dịch Thắng Thủy

Ngày giao dịch 22

Thời gian giao dịch 8h00-12h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 10

Điểm giao dịch Vĩnh Long

Ngày giao dịch 22

Thời gian giao dịch 8h00-12h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 11

Điểm giao dịch Trấn Dương

Ngày giao dịch 06

Thời gian giao dịch 8h00-12h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 12

Điểm giao dịch Nhân Hòa

Ngày giao dịch 12

Thời gian giao dịch 8h00-12h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 13

Điểm giao dịch Tam Đa

Ngày giao dịch 16

Thời gian giao dịch 8h00-12h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 14

Điểm giao dịch Liên Am

Ngày giao dịch 10

Thời gian giao dịch 8h00-12h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 15

Điểm giao dịch Tân Hưng

Ngày giao dịch 09

Thời gian giao dịch 8h00-12h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 16

Điểm giao dịch Vĩnh An

Ngày giao dịch 18

Thời gian giao dịch 8h00-12h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 17

Điểm giao dịch Lý Học

Ngày giao dịch 10

Thời gian giao dịch 8h00-12h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 18

Điểm giao dịch Việt Tiến

Ngày giao dịch 18

Thời gian giao dịch 8h00-12h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 19

Điểm giao dịch Giang Biên

Ngày giao dịch 14

Thời gian giao dịch 8h00-12h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 20

Điểm giao dịch Hòa Bình

Ngày giao dịch 08

Thời gian giao dịch 8h00-12h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 21

Điểm giao dịch Cao Minh

Ngày giao dịch 08

Thời gian giao dịch 8h00-12h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 22

Điểm giao dịch Đồng Minh

Ngày giao dịch 16

Thời gian giao dịch 8h00-12h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 23

Điểm giao dịch Hùng Tiến

Ngày giao dịch 20

Thời gian giao dịch 8h00-12h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 24

Điểm giao dịch Vĩnh Phong

Ngày giao dịch 12

Thời gian giao dịch 8h00-12h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 25

Điểm giao dịch Tam Cường

Ngày giao dịch 08

Thời gian giao dịch 8h00-12h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 26

Điểm giao dịch Hiệp Hòa

Ngày giao dịch 20

Thời gian giao dịch 8h00-12h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 27

Điểm giao dịch Vinh Quang

Ngày giao dịch 10

Thời gian giao dịch 8h00-12h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 28

Điểm giao dịch An Hòa

Ngày giao dịch 20

Thời gian giao dịch 8h00-12h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 29

Điểm giao dịch Cộng Hiền

Ngày giao dịch 14

Thời gian giao dịch 8h00-12h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 30

Điểm giao dịch Thị Trấn Vĩnh Bảo

Ngày giao dịch 09

Thời gian giao dịch 8h00-12h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Địa chỉ: Số 36 -  Lê Lợi - Thị Trấn An Lão - Huyện An Lão - thành phố Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3872.980

STT Điểm giao dịch Ngày giao dịch Thời gian giao dịch Giao dịch tại xã Giao dịch tại Ngân hàng Ngày hiệu lực
1 An Thọ 12 8h00-11h30 01/01/2017
2 An Thái 10 8h00-11h30 01/01/2017
3 Chiến Thắng 14 8h00-11h30 01/01/2017
4 Tân Viên 12 8h00-11h30 01/01/2017
5 Mỹ Đức 14 8h00-11h30 01/01/2017
6 Bát Trang 18 8h00-11h30 01/01/2017
7 Quang Trung 22 8h00-11h30 01/01/2017
8 Quang Hưng 18 8h00-11h30 01/01/2017
9 An Tiến 24 8h00-11h30 01/01/2017
10 Thái Sơn 16 8h00-11h30 01/01/2017
11 Tân Dân 16 8h00-11h30 01/01/2017
12 Trường Sơn 24 8h00-11h30 01/01/2017
13 Trường Thọ 20 8h00-11h30 01/01/2017
14 Trường Thành 20 8h00-11h30
15 Quốc Tuấn 22 8h00-11h30 01/01/2017
16 An Thắng 08 8h00-11h30 01/01/2017
17 Thị Trấn 08 8h00-11h30 01/01/2017

Điểm giao dịch số 1

Điểm giao dịch An Thọ

Ngày giao dịch 12

Thời gian giao dịch 8h00-11h30

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 2

Điểm giao dịch An Thái

Ngày giao dịch 10

Thời gian giao dịch 8h00-11h30

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 3

Điểm giao dịch Chiến Thắng

Ngày giao dịch 14

Thời gian giao dịch 8h00-11h30

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 4

Điểm giao dịch Tân Viên

Ngày giao dịch 12

Thời gian giao dịch 8h00-11h30

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 5

Điểm giao dịch Mỹ Đức

Ngày giao dịch 14

Thời gian giao dịch 8h00-11h30

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 6

Điểm giao dịch Bát Trang

Ngày giao dịch 18

Thời gian giao dịch 8h00-11h30

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 7

Điểm giao dịch Quang Trung

Ngày giao dịch 22

Thời gian giao dịch 8h00-11h30

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 8

Điểm giao dịch Quang Hưng

Ngày giao dịch 18

Thời gian giao dịch 8h00-11h30

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 9

Điểm giao dịch An Tiến

Ngày giao dịch 24

Thời gian giao dịch 8h00-11h30

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 10

Điểm giao dịch Thái Sơn

Ngày giao dịch 16

Thời gian giao dịch 8h00-11h30

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 11

Điểm giao dịch Tân Dân

Ngày giao dịch 16

Thời gian giao dịch 8h00-11h30

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 12

Điểm giao dịch Trường Sơn

Ngày giao dịch 24

Thời gian giao dịch 8h00-11h30

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 13

Điểm giao dịch Trường Thọ

Ngày giao dịch 20

Thời gian giao dịch 8h00-11h30

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 14

Điểm giao dịch Trường Thành

Ngày giao dịch 20

Thời gian giao dịch 8h00-11h30

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực

Điểm giao dịch số 15

Điểm giao dịch Quốc Tuấn

Ngày giao dịch 22

Thời gian giao dịch 8h00-11h30

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 16

Điểm giao dịch An Thắng

Ngày giao dịch 08

Thời gian giao dịch 8h00-11h30

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 17

Điểm giao dịch Thị Trấn

Ngày giao dịch 08

Thời gian giao dịch 8h00-11h30

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Địa chỉ: Số 44 đường Cái Bèo - Thị trấn Cát Bà - Huyện Cát Hải - Thành phố Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3887.906

STT Điểm giao dịch Ngày giao dịch Thời gian giao dịch Giao dịch tại xã Giao dịch tại Ngân hàng Ngày hiệu lực
1 Tt Cát Hải 11 8h00-12h00 01/01/2017
2 Đồng Bài 07 7h30-11h30 01/01/2017
3 Văn Phong 09 7h30-11h30 01/01/2017
4 Nghĩa Lộ 06 7h30-11h30 01/01/2017
5 Hoàng Châu 08 7h30-11h30 01/01/2017
6 Phù Long 15 7h30-11h30 01/01/2017
7 Tt Cát Bà 13 7h30-11h30 01/01/2017
8 Hiền Hào 14 7h30-11h30 01/01/2017
9 Xuân Đám 17 7h30-11h30 01/01/2017
10 Trân Châu 16 7h30-11h30 01/01/2017
11 Việt Hải 05 7h30-11h30 01/01/2017
12 Gia Luận 04 7h30-11h30 01/01/2017

Điểm giao dịch số 1

Điểm giao dịch Tt Cát Hải

Ngày giao dịch 11

Thời gian giao dịch 8h00-12h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 2

Điểm giao dịch Đồng Bài

Ngày giao dịch 07

Thời gian giao dịch 7h30-11h30

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 3

Điểm giao dịch Văn Phong

Ngày giao dịch 09

Thời gian giao dịch 7h30-11h30

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 4

Điểm giao dịch Nghĩa Lộ

Ngày giao dịch 06

Thời gian giao dịch 7h30-11h30

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 5

Điểm giao dịch Hoàng Châu

Ngày giao dịch 08

Thời gian giao dịch 7h30-11h30

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 6

Điểm giao dịch Phù Long

Ngày giao dịch 15

Thời gian giao dịch 7h30-11h30

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 7

Điểm giao dịch Tt Cát Bà

Ngày giao dịch 13

Thời gian giao dịch 7h30-11h30

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 8

Điểm giao dịch Hiền Hào

Ngày giao dịch 14

Thời gian giao dịch 7h30-11h30

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 9

Điểm giao dịch Xuân Đám

Ngày giao dịch 17

Thời gian giao dịch 7h30-11h30

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 10

Điểm giao dịch Trân Châu

Ngày giao dịch 16

Thời gian giao dịch 7h30-11h30

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 11

Điểm giao dịch Việt Hải

Ngày giao dịch 05

Thời gian giao dịch 7h30-11h30

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 12

Điểm giao dịch Gia Luận

Ngày giao dịch 04

Thời gian giao dịch 7h30-11h30

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Địa chỉ: Số 97 Thiên Lôi - Phường Nghĩa Xá - Quận Lê Chân - Thành phố Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3881.522

STT Điểm giao dịch Ngày giao dịch Thời gian giao dịch Giao dịch tại xã Giao dịch tại Ngân hàng Ngày hiệu lực
1 An Dương 08 8h00-11h00 01/01/2017
2 Lam Sơn 07 8h00-11h00 01/01/2017
3 Cát Dài 12 8h00-11h00 01/01/2017
4 An Biên 18 8h00-11h00 01/01/2017
5 Hồ Nam 17 8h00-11h00 01/01/2017
6 Dư Hàng 10 8h00-11h30 01/01/2017
7 Đông Hải 16 8h00-11h30 01/01/2017
8 Hàng Kênh 14 8h00-11h30 01/01/2017
9 Trại Cau 17 8h00-11h30 01/01/2017
10 Trần Nguyên Hãn 09 8h00-11h30 01/01/2017
11 Kênh Dương 20 8h00-11h00 01/01/2017
12 Niệm Nghĩa 15 8h00-11h00 01/01/2017
13 Vĩnh Niêm 11 8h00-11h30 01/01/2017
14 Dư Hàng Kênh 19 8h00-11h30 01/01/2017
15 Nghĩa Xá 13 8h00-11h30 01/01/2017

Điểm giao dịch số 1

Điểm giao dịch An Dương

Ngày giao dịch 08

Thời gian giao dịch 8h00-11h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 2

Điểm giao dịch Lam Sơn

Ngày giao dịch 07

Thời gian giao dịch 8h00-11h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 3

Điểm giao dịch Cát Dài

Ngày giao dịch 12

Thời gian giao dịch 8h00-11h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 4

Điểm giao dịch An Biên

Ngày giao dịch 18

Thời gian giao dịch 8h00-11h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 5

Điểm giao dịch Hồ Nam

Ngày giao dịch 17

Thời gian giao dịch 8h00-11h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 6

Điểm giao dịch Dư Hàng

Ngày giao dịch 10

Thời gian giao dịch 8h00-11h30

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 7

Điểm giao dịch Đông Hải

Ngày giao dịch 16

Thời gian giao dịch 8h00-11h30

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 8

Điểm giao dịch Hàng Kênh

Ngày giao dịch 14

Thời gian giao dịch 8h00-11h30

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 9

Điểm giao dịch Trại Cau

Ngày giao dịch 17

Thời gian giao dịch 8h00-11h30

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 10

Điểm giao dịch Trần Nguyên Hãn

Ngày giao dịch 09

Thời gian giao dịch 8h00-11h30

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 11

Điểm giao dịch Kênh Dương

Ngày giao dịch 20

Thời gian giao dịch 8h00-11h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 12

Điểm giao dịch Niệm Nghĩa

Ngày giao dịch 15

Thời gian giao dịch 8h00-11h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 13

Điểm giao dịch Vĩnh Niêm

Ngày giao dịch 11

Thời gian giao dịch 8h00-11h30

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 14

Điểm giao dịch Dư Hàng Kênh

Ngày giao dịch 19

Thời gian giao dịch 8h00-11h30

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 15

Điểm giao dịch Nghĩa Xá

Ngày giao dịch 13

Thời gian giao dịch 8h00-11h30

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Địa chỉ: Số 246 Lý Thánh Tông - Phường Hải Sơn - Quận Đồ Sơn - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3867.272

STT Điểm giao dịch Ngày giao dịch Thời gian giao dịch Giao dịch tại xã Giao dịch tại Ngân hàng Ngày hiệu lực
1 Ngọc Hải 10 8h00-11h00 01/01/2017
2 Vạn Sơn 12 8h00-11h00 01/01/2017
3 Ngọc Xuyên 17 8h00-11h00 01/01/2017
4 Vạn Hương 21 8h00-11h00 01/01/2017
5 Bàng La 23 8h00-11h00 01/01/2017
6 Hợp Đức 19 8h00-11h00 01/01/2017
7 Minh Đức 15 8h00-11h00 01/01/2017

Điểm giao dịch số 1

Điểm giao dịch Ngọc Hải

Ngày giao dịch 10

Thời gian giao dịch 8h00-11h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 2

Điểm giao dịch Vạn Sơn

Ngày giao dịch 12

Thời gian giao dịch 8h00-11h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 3

Điểm giao dịch Ngọc Xuyên

Ngày giao dịch 17

Thời gian giao dịch 8h00-11h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 4

Điểm giao dịch Vạn Hương

Ngày giao dịch 21

Thời gian giao dịch 8h00-11h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 5

Điểm giao dịch Bàng La

Ngày giao dịch 23

Thời gian giao dịch 8h00-11h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 6

Điểm giao dịch Hợp Đức

Ngày giao dịch 19

Thời gian giao dịch 8h00-11h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Điểm giao dịch số 7

Điểm giao dịch Minh Đức

Ngày giao dịch 15

Thời gian giao dịch 8h00-11h00

Giao dịch tại xã

Giao dịch tại Ngân hàng

Ngày hiệu lực 01/01/2017

Địa chỉ: Đường 05 mới - Phường Sở Dầu - Quận Hồng Bàng - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3527.381

STT Điểm giao dịch Ngày giao dịch Thời gian giao dịch Giao dịch tại xã Giao dịch tại Ngân hàng Ngày hiệu lực
1 Quang Trung 04 8h00-11h00 01/01/2017
2 Phạm Hồng Thái 09 14h00-16h00 01/01/2017